Organizing Committee

Chairman

Prof. Dr.Sci. Vitaly Kalchenko
Corresponding member of the National
Academy of Sciences of Ukraine
Director of the Institute of Organic Chemistry NASU

Vice-chairmen

Myhailo Vovk - Deputy Director of the Institute of Organic Chemistry NASU

Shiyan Nadiya  - Chairman of Department of Chemistry and Training Method of Chemistry, V.G.Korolenko National Pedagogical University of Poltava

Program Committee  

Andronati S.A. (Оdesa), Vovk A.I. (Kyiv), Volovenko Yu.M. (Kyiv), Ishchenko О.О. (Kyiv), Kamalov G.L. (Odesa), Kuhar V.P. (Kyiv), Kolodyazhnyi O.I. (Kyiv), Popov А.F. (Kyiv), Kharcheko О.V. (Dnipropetrovsk), Khylya V.P. (Kyiv), Chernykh V.P. (Kharkiv), Chebanov V.A. (Kharkiv), Shermolovych Yu.G. (Kyiv), Yagupolskii Yu.L. (Kyiv).

Organizing Committee

Bezdudnyi A.V. (Kyiv), Bogza S.L. (Kyiv), Brovarets V.S. (Kyiv), ГриньоваМ.В. (Poltava), Komarov I.V. (Kyiv), КороткіхМ.І. (Kyiv), Kostyuk O.M. (Kyiv), Kravchenko L.M. (Poltava), Lyaminets О.S. (Chernivtsi), Novikov V.P. (Lviv), Onysko P.P. (Kyiv), Obushak M.D. (Lviv), Povolotskii М.I. (Kyiv), Smolii O.B. (Kyiv), Tolmachov A.O. (Kyiv).

Conference secretariat

 Chornous V.O. (executive secretary), Grozav А.M., Savisko Yu..М., Kulenko О.А., Rostovtseva N.A, Samusenko Yu.V., Stryzhak S.V., Shinkarenko V.I.